پوسته خنک کننده روغن(oil cooler)

LP-C151
LP-C152
LP-C153
LP-C154
LP-C155
LP-C156
LP-C157
LP-C158